Zgłoszenie projektu

Procedura związana z aplikowaniem o dofinansowanie określona została w Regulaminie funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich w Politechnice Opolskiej).

Jednostki organizacyjne Uczelni zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie z FS, programów Unii Europejskiej oraz przedsięwzięć i inicjatyw europejskich przedkładają do Biura Projektów Europejskich, w terminie co najmniej 3 tygodni poprzedzających datę planowanego zakończenia naboru wniosków, następujące dokumenty:

  1. wniosek o zgodę [DOCX, 42 KB]
  2. oświadczenie dziekana/kierownika jednostki oraz jeśli zachodzi potrzeba – przewodniczącego dyscypliny naukowej [DOCX, 31 KB]

Biuro Projektów Europejskich, po zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym, przekazuje go do Komisji.

W celu uzyskania pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni dziekan/kierownik jednostki oraz jeśli zachodzi potrzeba, przewodniczący dyscypliny naukowej, występuje do rektora z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa [DOCX, 31 KB], zgodnie z procedurą określoną w odrębnym zarządzeniu (przejdź do zarządzenia).

ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UE [DOC, 15 KB]